Geirr Vetti

Husdoktor, fjellbonde.
Vinnar av Riksantikvarens
kulturminnepris i 2012